โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สกลนคร


โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สกลนคร เป็นโรงเรียนที่เกิดจากแนวคิด ของท่านผู้ที่ประสบความสำเร็จทางด้านการ บริหารจัดการศึกษา คือ ท่าน ดร.ชนากานต์ ยืนยง และท่าน ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง ทั้งสองท่านผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกลไนการพัฒนาการศึกษาของชาติเพื่อให้ลูกหลานในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นสามารถใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น....อ่านต่อ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

ระดับ ปวช. รับผู้ที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับ ปวส. รับผู้ที่จบ ม.6 หรือเทียบเท่า

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรช่างอุตสาหกรรม

ระดับ ปวช. รับผู้ที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

 • สาขาวิชาช่างยนต์

ระดับ ปวส. รับผู้ที่จบ ม.6 หรือเทียบเท่า

 • สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์

ข่าวและกิจกรรม

 • logo-ptu
 • %e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99
 • %e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%a1
 • nmc
 • logo-pranakhon
 • logo-hi-tak
 • logo-hi-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7
 • %e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c
 • %e0%b9%84%e0%b8%ae%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4
 • logo%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3