ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สกลนคร

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สกลนคร ตั้งอยู่เลขที่ 181 หมู่ 9 บ้านสามแยก ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 สังกัด สำนักบริหารงานการส่งเสริม ศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 12 ไร่ เป็นวิทยาลัยที่เกิดจากแนวความคิดของท่าน ดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาต อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี และ ท่าน ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง ผู้จัดการ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ดำเนินกิจการภายใต้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ทั้งสองท่านผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาการศึกษา ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการจัดการศึกษา เพื่อนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสู่การพัฒนาท้องถิ่นในการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เปิดสอนใน

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 2 สาขา คือ สาขางานการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 1 สาขาวิชา คือสาขางานยานยนต์
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 2 สาขา คือ สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 1 สาขาวิชา คือสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์

ปรัชญาของวิทยาลัย

ไฮเทคล้ำ คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ

วิสัยทัศน์ (VISION)

มุ่งมั่นพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมนำความรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพ

พันธกิจ (MISSION) – ภาระหน้าที่

  • มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพ
  • ผลิตบุคลากรตามความต้องการของตลาดแรงงาน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
  • มุ่งเน้นด้านความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ
  • ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของความเป็นครู
  • ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่สะอาด ร่มรื่น และสวยงาม