ประวัติความเป็นมา


วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สกลนคร เกิดจากแนวคิด ของท่านผู้ที่ประสบความสำเร็จทางด้านการ บริหารจัดการศึกษา คือ ท่าน ดร.ชนากานต์ ยืนยง และท่าน ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง

ทั้งสองท่านผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกลไนการพัฒนาการศึกษาของชาติเพื่อให้ลูกหลานในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นสามารถใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีการคืนกำไรให้กับสังคมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นศุนย์กลางในการพัฒนาเพื่อให้บุตรหลานของท่านสามารถเรียนโรงเรียนใกล้บ้านอยู่กับพ่อแม่ให้มีความอบอุ่นในครอบครัวเป็นการสร้างรากฐานให้สังคมครอบครัวให้มีความสุข อบอุ่น สังคม เข้มแข็ง ซึ่งนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สกลนคร จึงเกิดขึ้นอย่างมีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนาการศึกษาของประชากรในจังหวัด

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สกลนคร เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเีรียนตามความในมาตรฐาน 18 แห่งพระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ตามใบอนุญาต (สช.2) เลขที่ สน.2.005-2554 ลงวันที่ 11 พฤศจิการยน 2554 เดิมใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนเทคนิคเจริญบัณฑิต จากนั้นได้ดำเนินการโอนกิจการและได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรีัยนไฮเทค-เทคโนโลยีสกลนคร โดยมี ดร.ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาตและนายศิริวัฒน์ คำมะนารถ เป็นผู้อำนวยการ โดยมีพื้นที่รวมทั้งหมด 12 ไร่ อาคารอำนวยการ 1 หลัง อาคารเรียน 1 หลัง อาคารฝึกงาน 1 หลัง อาคารหอประชุม 1 หลัง และห้องสมุดสุขภัณฑ์

พุทธศักราช 2554 ทางวิทยาลัยได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)โดยได้ทำการเปิดการเรียนการสอนจำนวน 3 สาขา ดังนี้ 1.สาขายานยนต์ 2.สาขาการบัญชี 3.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อักษรย่อโรงเรียน
ฮท.สน
ตราสัญลักษณ์
รูป HT
เอกลักษณ์
สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย
อัตลักษณ์
อ่อนน้อม ทักทาย ยิ้มง่าย ไหว้เก่ง
สีประจำโรงเรียน
สีชมพู - น้ำเงิน