สาขาบริหารธุรกิจ


ระดับ ปวช. รับผู้ที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อในระดับ ปวช.  
1 สาขาวิชาการบัญชี (BA) 
2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BC)
ระดับ ปวส. รับผู้ที่จบ ม.6 หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อในระดับ ปวส.  
1 สาขาวิชาการบัญชี (HBA) 
2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (HBC)

สาขาช่างอุตสาหกรรม


ระดับ ปวช. รับผู้ที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อในระดับ ปวช.  
1 สาขาวิชาช่างยนต์ (MP) 
ระดับ ปวส. รับผู้ที่จบ ม.6 หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อในระดับ ปวส.  
1 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ (HMP)